De chaos voorbij, Professional Organizing

Artikel 1.Algemeen.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, mondelinge afspraak en contractuele overeenkomst tussen Dionne Kielman of De chaos voorbij, nader te noemen de gebruiker, en de opdrachtgever waarop de gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepalingen.

3. Indien tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4. Indien de gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.

Artikel 2. Overeenkomsten, offertes en aanbiedingen.

1. Alle offertes en aanbiedingen van De chaos voorbij zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaarding is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.

Artikel 3. Contractuele bepalingen.

1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst ten aller tijde weigeren.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de gebruiker gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de gebruiker ontstaan.

Artikel 4. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst.

1. De gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de gebruiker kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien de gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 5. Overmacht.

1. De gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Artikel 6. Betaling en incassokosten.

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Gebruiker is gerechtigd periodiek te factureren.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege is verzuim. De opdrachtgever is dan alsnog een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. De gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor toerekening van de betaling aanwijst. De gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

1. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien de gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.

4. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.

Artikel 8. Vrijwaring.

1. De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de gebruiker toerekenbaar is. Indien de gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dar van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de gebruiker en derden daartoe ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectueel eigendom.

1. De gebruiker heeft het recht de door uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht

Artikel 10. Wijziging voorwaarden. 1. Van toepassing is steeds de laatst genoemde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de gebruiker.